Mateřská škola, Fráni Šrámka 2620, Teplice

logo frani sramka

Mateřská škola Fráni Šrámka

Teplice, Fráni Šrámka 2620

Úřední deska


 Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1.      Název

Mateřská škola, Fráni Šrámka 2620, Teplice

2.      Důvod a způsob založení

Způsob založení

Příspěvková organizace je zřízena usnesením Městského zastupitelstva v Teplicích č. 137/95 ze dne 27. 9. 1995  s účinností od 1.1.1996

Zřizovatel

Statutární město Teplice nám. Svobody 2 415 95 Teplice

IČO: 00266621

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Velká Hradební 3188/48

400 01 Ústí nad Labem

IČO: 7089156

Důvod založení

Organizace je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školních zařízení.

Pod výše uvedeným názvem je škola zapsána v rejstříku škol a školských zařízení.

Hlavní účel a předmět činnosti organizace

Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování předškolního vzdělávání.

        Mateřská škola – uskutečňuje předškolní vzdělávání v souladu s § 33 a podle vzdělávacích programů v § 3-5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

        Zařízení školního stravování – poskytuje školské služby podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zařízení školního stravování zajišťuje vedle stravování dětí, také stravování zaměstnanců příspěvkové organizace.

3. Organizační struktura

Statutární orgán

Statutárním orgánem je ředitelka, jmenovaná do funkce zřizovatelem na základě výsledků konkurzního řízení. Ředitelka jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesla svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních. Rozhoduje o nakládání s majetkem a ostatními prostředky organizace. Schvaluje všechny dokumenty, které tvoří výstupy ze školy. Ředitelka řídí ostatní pracovníky školy a koordinuje jejich práci při zajišťování činností jednotlivých útvarů.

Organizace se člení na tyto organizační útvary

        mateřská škola

        školní jídelna

4.      Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola, Fráni Šrámka 2620, Teplice

Fráni Šrámka 2620

415  01 Teplice

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Mateřská škola, Fráni Šrámka 2620, Teplice

Fráni Šrámka 2620

416  01 Teplice

5.      Úřední hodiny nejsou pevně stanoveny, po osobní konzultaci kdykoliv

6.      Telefonní čísla dle tříd

Třída A  -   417 537 482             Třída B   -  417 532 999             Třída C    - 417 533 303

Třída D   -  417 532 844             Třída E   -  417 535 877              Třída F  -    417 532 412

Třída G  -   417 537 392

               Ředitelka školy   417 575 744, 776 813 220

7.      Adresa webových stránek -  www.msfsramka.cz

8.      Adresa e-podatelny-  ms.f.sramka@seznam.cz ; info@msfsramka.cz      

9.      Datová schránka - pypygcc

10.  Bankovní spojení - číslo účtu školy : 742170287/0100

11.  IČO  63788110

12.  DIČ  - subjekt není plátcem DPH.

13.  Seznam hlavních dokumentů

Školy a školská zařízení vedou v souladu s §28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle povahy své činnosti tuto dokumentaci:

        rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a jeho změnách a doklady uvedené v § 147,

        evidence dětí (školní matrika),

doklady o přijímání dětí, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,

        vzdělávací programy podle §4 až 6,

        třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,

        školní řád nebo vnitřní řád,

        záznamy z pedagogických rad,

        knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky,

        protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,

        personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci a další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy.

(Dokumenty jsou vedeny v elektronické nebo listinné podobě a jsou uloženy v ředitelně školy.) 

14.  Rozpočet -   viz. dokumenty školy

15.  Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

        ústně nebo písemně v ředitelně školy v úředních hodinách

        písemně prostřednictvím pošty, e- podatelny nebo datové schránky

16.  Příjem žádostí a dalších podání Žádosti a další podání se přijímají

        ústně nebo písemně v ředitelně školy v úředních hodinách

        písemně prostřednictvím pošty, e-podatelny nebo datové schránky

17.  Opravné prostředky

Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Odvolávací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanová jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Ve vydaných rozhodnutích je vždy uvedeno poučení. V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit a který správní orgán o odvolání rozhoduje. Odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím ředitelky školy ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

18.  Formuláře

Formuláře jsou k dispozici v ředitelně školy.

19.  Popisy postupů- návody pro řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy- řešení životních situací (seznam.gov.cz)

20.  Nejdůležitější používané předpisy

              Zákony:

        Ústavní zákon č. 1/1993, Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

        Ústavní zákon č. 2/1993, Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů

        Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

        Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů

        Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

        Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

        Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

        Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů

        Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

        Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

        Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

        Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

        Zákon č. 499/2004. Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

        Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

        Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

       Nařízení vlády:

        Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko - psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

        Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky:

        Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

        Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších úprav

        Vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších úprav

        Vyhláška MŠMT č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce

        Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů

        Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

        Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

        Vyhláška MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

        Vyhláška MŠMT č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky, ve znění pozdějších předpisů

        Vyhláška MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů (do 31. 12.2019)

Vyhláška MŠMT č. 310/2018 Sb., o krajských normativech

        Vyhláška MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných, ve znění pozdějších předpisů

        Vyhláška MZdr č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

        Vyhláška MF č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů

21.  Vydané právní předpisy

                          Školní řád mateřské školy (viz. školní řád)

(Všechny vydané předpisy jsou uloženy v ředitelně školy.)

22.  Licenční smlouvy

Nejsou uzavřeny.

23.  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva MŠ se nezpracovává.